602 299 399 | 41 368 80 41 | 41 368 81 61

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO P-MASZ  WAŻNY OD 07.05.2018r.

 

Niniejszy regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego.

 

§1 Informacje ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego pod adresem ww.p-masz.pl jest firma FHU P-MASZ K.Gad
 2. Dane teleadresowe Sklepu: Częstochowska 10, 25-647 Kielce
 3. Ceny towarów umieszczonych w Sklepie są wyrażone w polskich złotych.
 4. Na ostateczną cenę zamówienia składa się cena towaru wraz z kosztami transportu podanymi na Stronie.
 5. Wszystkie towary dostępne w Sklepie o ile nie jest to wyraźnie zaznaczone są fabrycznie nowe.

 

§2 Definicje

Dla celów niniejszego regulaminu poniższe wyrazy i wyrażenia otrzymują następujące znaczenie:

 1. Klient – osoba fizyczna korzystająca ze Sklepu dokonująca transakcji z Przedsiębiorcą
 2. Przedsiębiorca - FHU P-MASZ K.Gad z siedzibą w Kielcach przy ul. Częstochowskiej 10
 3. Strona – serwis internetowy pod adresem www.p-masz.pl
 4. Sklep – prowadzony przez Przedsiębiorcę w oparciu o Stronę serwis sprzedaży  on-line, w ramach którego Klienci mają możliwość nabycia dostępnych towarów
 5. Zamówienie – oświadczenie Klienta o zakupie Towaru oferowanego przez Przedsiębiorcę  za pośrednictwem Sklepu, sporządzone przez prawidłowe wypełnienie formularza dostępnego na Stronie, wskazujące m.in. dane Klienta oraz Towar, który Klient zamierza nabyć od Przedsiębiorcy za pośrednictwem Sklepu

 

§3 Warunki zawierania umów sprzedaży

 1. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie złożenia przez Klienta Zamówienia
 2. Zamówienia przyjmowane są 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu (wykluczając okres czasu kiedy Strona jest niedostępna lub trwają prace serwisowe)
 3. Zamówienia złożone po godzinie 16, w soboty, w niedziele lub w święta będą rozpatrywane w najbliższy dzień roboczy
 4. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu
 5. Klient powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupione towary w ciągu 14 dni lub w momencie dostarczenia towarów
 6. Klient może skorzystać z m.in. z następujących płatności: przelew, przy odbiorze
 7. Dostępność towaru zostanie potwierdzona niezwłocznie po złożeniu zamówienia. Jeśłi kilient uzna ten czas za zbyt długi może zrezygnować z zamówienia.
 8. Towary zamówione w Sklepie dostarczane są za pośrednictwem usługi firmy kurierskiej DPD.

 

§4 Odstąpienie od umowy

 1. Klient ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy kupna-sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie na piśmie wysyłając je na adres Przedsiębiorcy lub emailem na adres biuro@p-masz.pl.
 2. Oświadczenie o którym mowa w pkt. 1 powinno zawierać datę zakupu, nr dokumentu sprzedazy, nazwą zwracanego towaru oraz dane klienta.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

 

§5 Warunki reklamacji i gwarancja

 1. Przedsiębiorca jest zobowiązany dostarczyć towar wolny od wad.
 2. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru albo inny dowód zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy Przedsiębiorcy.
 4. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 1 pkt. 2 Regulaminu.

 

§6 Dane osobowe

 1. Klient dokonując zakupów w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne dla zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane tylko i wyłącznie przez Przedsiębiorcę.
 2. Klient ma prawo wglądu do podanych danych osobowych i żądania ich poprawienia lub usunięcia.
 3. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca.

 

§7 Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
 2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.
 3. Wszystkie wymienione nazwy towarów lub producentów są używane wyłącznie w celach handlowych i są zastrzeżonymi Znakami Towarowymi producentów.
 4. Niniejszy Regulamin jest dostępny na Stronie w formie umożliwiającej utrwalenie go w systemach teleinformatycznych Klienta.
 5. Klient składając zamówienie oświadcza, iż zapoznał sie z notą prawną umieszczona na stronie www.p-masz.pl